Saltar al contenido
Conecttia

#1 Dating App Guide w Holandii

Mo?e podró?ujesz przez Amsterdam.

A mo?e ty tam mieszkasz.

A teraz chcesz wiedzie?, jak odnie?? sukces Tinder w Amsterdamie.

Doskonale.

W tym artykule dostaniesz:

 • Kompletny przewodnik na temat datowania cylindra w Holandii
 • Top 5 aplikacji randkowych Niderlandów
 • Jak popularny jest Tinder
 • Mój otwieracz #1 do odpowiedzi
 • Wa?ne: Holenderska etykieta randkowa (Dos & Don$0027t)
 • 2 Holenderskie otwieracze, które wywo?uj? reakcje
 • Ukryte miasto, które jest najlepsze dla Tindera (dla ch?opaków)
 • Najlepsze 5 lokalizacji terminu przydatno?ci do spo?ycia w Amsterdamie
 • Wi?cej…

Przy okazji, czy czasem utkn??e? w rozmowach online? Bardzo frustruj?ce… ale jest proste rozwi?zanie. Stworzy?em bonus o nazwie The 10 Texts That Always Work, w tym mój ulubiony tekst do wys?ania, gdy mam jej numer, ?atw? wiadomo??, aby dosta? j? na randk?, i kilka dowcipnych linijek, aby rozmowa si? rozpocz??a. Pobierz j?, jest ca?kowicie darmowa i ?atwa w u?yciu.

#1: Dane demograficzne Amsterdamu

Dowiesz si?, czy Amsterdam ma takie seksowne single, jakie chcia?by? pozna?.

W 2019 r. Amsterdam ma oko?o 863 000 obywateli.

Stosunek m??czyzn do kobiet jest bliski parzysto?ci. 435.000 kobiet i 428.000 m??czyzn.

A prawie po?owa mieszka?ców miasta ma co najmniej jednego rodzica innej narodowo?ci.

Wi?c je?li egzotyczny wygl?d to twoja sprawa, to Amsterdam jest w?a?ciwym miejscem.

Có?, mo?e…

Nie wspomnia?em nic o wieku.

Wi?c pogrzebmy w deetach.

Blisko 90.000 mieszka?ców Amsterdamu ma od 18 do 24 lat.

A prawie ?wier? miliona ma od 20 do 34 lat.

Je?li jeste? moim typowym 20-letnim czytelnikiem, masz oko?o 300.000 potencjalnych partnerów do wyboru.

W?a?ciwie, twoja liczba potencjalnych partnerów jest astronomicznie wy?sza.

Amsterdam jest turystycznym hotspotem.

I za ka?dym razem, gdy macham w Amsterdamie, ?atwo jedna trzecia z nich to cudzoziemcy przebywaj?cy na weekend.

Te liczby nie s? zaskoczeniem.

Ka?dego roku Amsterdam odwiedza ponad 5 milionów turystów.

To 5 razy wi?cej ni? liczba mieszka?ców.

I wielu z tych widzów b?dzie na Tinderze.

Krótko mówi?c, w Amsterdamie jest mnóstwo rzeczy, które mo?esz macha?.

I jako dodatkowy bonus, Amsterdam jest pe?en m?drych studentów.

Oko?o 100.000 z nich.

Przeczytaj dalej, aby odkry? najbardziej popularne aplikacje randkowe w Amsterdamie.

#2: Top dating apps w Holandii

Wkrótce dostaniesz aplikacj?, która b?dzie najlepsza w znalezieniu partnera do romansów lub flingu.

Poniewa? mieszka?cy Amsterdamu u?ywaj? wielu aplikacji randkowych w tym samym czasie. S? to najlepsze alternatywy Tinder w Holandii.

Badoo

Badoo jest najbardziej popularne w?ród osób w wieku od 18 do 26 lat. I jest naprawd? ?atwe do za?o?enia.

W mniej ni? minut?, Twój profil jest gotowy do pracy.

Je?li chodzi o wady, zauwa?am trzy:

 1. U?ytkownicy Badoo nie s? na ogó? dobrze wykszta?ceni. Wi?kszo?? ich edukacji jest zorientowana na handel.
 2. Ta aplikacja to spam. Kiedy przegl?dasz Badoo, jeste? atakowany przez reklamy…
 3. Wi?kszo?? kobiet stosuje filtry Instagram i Snapchat, aby urozmaici? swoje zdj?cia profilowe. I tak trudno jest wiedzie?, jak ona naprawd? wygl?da.

Z Badoo mo?na si? troch? zabawi?, ale moim zdaniem s? o wiele lepsze opcje.

Trzmiel

Bumble jest znany jako feministycznej randki app, bo po dopasowaniu na Bumble, kobieta wiadomo?ci m??czyzna pierwszy.

A w Amsterdamie, aplikacja randkowa jest popularna w?ród 25 do 40-latków.

Jak mo?na si? domy?li? po jego publiczno?ci, t?um Trzmieli jest nieco bardziej skupiony na relacjach.

Co wi?cej, u?ytkownicy Trzmieli s? zazwyczaj bardzo dobrze wykszta?ceni. Sprawd? ten artyku?, aby zapozna? si? z poradami dla m??czyzn na temat biologii trzmieli.

OKCupid

OKCupid ma podobn? widowni? jak Tinder.

G?ówn? ró?nic? w stosunku do Tinder jest to, ?e OKCupid sprawia, ?e odpowiadasz na kwestionariusz, który poka?e ocen? zgodno?ci.

Jeste? ambitny, gotowy si? ustatkowa?, i zboczony?

Wysoka ocena zgodno?ci na jej profilu mo?e oznacza?, ?e ona te? jest!

Dzi?ki ankiecie, u?ytkownicy OKCupid cz??ciej pragn? relacji, poniewa? daje ona szans? na lepsze filtrowanie.

Nigdy nie udowodniono, ?e kwestionariusz lub system dopasowywania nigdy nie dzia?a?, wi?c nie oczekuj, ?e znajdziesz prawdziw? mi?o??, je?li masz 99% zgodno?ci.

Happn

Happn jest najbardziej unikaln? aplikacj? randkow? w gronie.

Zamiast macha? za daleko nieznajomymi, Happn pokazuje ci ludzi, którzy przeszli przez ciebie w prawdziwym ?yciu.

Wi?c je?li przekroczysz z kim? ?cie?ki w ci?gu dnia, Happn poka?e ci profil tej osoby. (Oczywi?cie tylko je?li maj? konto Happn$0027a). Wtedy mo?esz zrobi? tradycyjne machni?cie w lewo lub w prawo.

Happn jest nieco popularny i ma wiele ?adnych kobiet z fantazyjnymi stopniami.

Podczas gdy Happn gimmick brzmi fajnie, to jest troch? niepotrzebne.

Je?li otworzysz Tinder i ustawisz odleg?o?? do «1 km», otrzymasz podobny wynik.

Niemniej jednak Happn jest przydatn? dodatkow? w?dk? do zanurzenia si? w internetowym stawie randkowym.

Lexa i statek kosmiczny

S? one ró?ne od pozosta?ych, poniewa? Lexa i Parship s? serwisy randkowe.

Lexa i Parship nie maj? aplikacji na smartfony, wi?c nie s? popularne w?ród m?odszej publiczno?ci.

Je?li szukasz randki z lud?mi w wieku 35 lat i wi?cej, nie szukaj dalej.

Ale

I to jest wielkie, ale…

Lexa i Parship s? dost?pne tylko w j?zyku niderlandzkim.

Je?li wi?c jeste? mieszka?cem, chcesz mie? Holenderk? lub jeste? jednym z niewielu emigrantów, którzy ucz? si? tego j?zyka, to mo?e to by? dla Ciebie.

Expatica

Jeste? emigrantem, który nie chce si? uczy? niderlandzkiego, ale szuka zwi?zku?

Jed? na Expatica.

Jest darmowy i ?atwy w u?yciu. Znalezienie fajnej osoby tutaj jest ?atwiejsze ni? znalezienie kawiarni, która nie sprzedaje kawy w centrum. ?

Poza tym mo?esz natkn?? si? tak?e na wolnych mieszka?ców.

Podobnie jak Parship, jego baza u?ytkowników sk?ada si? z ponad 35-latków.

Holy Tip:

To nie jest aplikacja randkowa, ale ca?kowicie niezb?dne do pobrania, je?li u?ywasz Tinder w Holandii…

Poniewa? cz?sto najpierw rozmawia si? na Tinderze, nast?pnie przenosi rozmow? do aplikacji sms-owej, a nast?pnie ustala si? dat?.

Wszyscy i ich babcia w Holandii u?ywaj? WhatsApp. To jest zdecydowanie pierwsza aplikacja do wysy?ania wiadomo?ci i na pewno b?dziesz jej potrzebowa?.

Polecam przeczyta? mój przewodnik tekstowy WhatsApp, aby uzyska? wi?cej wskazówek na stronie internetowej aplikacji.

#3: Czy Tinder jest popularny w Amsterdamie?

Je?li nie u?ywasz Tinder$0027a w Holandii, tracisz na spotkaniach z sexy singielami.

Poniewa? Tinder jest popularny w Amsterdamie.

Trener nr 1 na randki z Holandii, i mój osobisty przyjaciel, by? na ponad 300 randkach.

Tylko za pomoc? Tindera w Amsterdamie.

I nie wierzcie mi na s?owo.

Odpal Tindera i przekonaj si?, jak popularny jest dla siebie.

Mo?esz macha? na wieczno??, dopóki nie dostaniesz notorycznego powiadomienia: «Nie ma nikogo nowego wokó? ciebie».

Populacja na Tinder sk?ada si? ze wszystkich i ich babci.

Mówi?c prosto: aplikacja randkowa ma u?ytkowników w wieku od 18 do 55 lat.

I s? tak wszechstronne, jak to tylko mo?liwe. Ró?ne poziomy wykszta?cenia, ró?ne grupy etniczne, ró?ne rodzaje seksualno?ci.

U?ytkownicy Amsterdam Tinder s? wyj?tkowi i licznie przybywaj?. Ale z du?? liczb? osób wi??e si? du?a odpowiedzialno??.

Wi?c wykorzystajmy jak najlepiej swoje do?wiadczenie z aplikacj? randkow? i unikajmy najwi?kszych b??dów Tinder w Amsterdamie:

#4: The DON$0027ts of dating Dutch women

Je?li idziesz na randk? z kobietami z Amsterdamu, nie chcesz pope?ni? nast?puj?cych b??dów.

Chyba, ?e oczywi?cie nie chcesz si? przespa? przez Tindera.

Zróbmy sobie przerw? w holenderskiej etykiecie randkowej.

Nie my?l, ?e mieszka?cy Amsterdamu nie znaj? angielskiego

.

W przeciwie?stwie do wielu krajów europejskich, Holendrzy nie dubluj? angielskich filmów i seriali.

Poprzez kontakt z j?zykiem angielskim od najm?odszych lat, ka?dy uczy si? nim mówi?. Pomaga to w tym, ?e j?zyk niderlandzki mo?na opisa? jako mieszank? j?zyka niemieckiego i angielskiego.

Zamiast pyta?, czy twój Tinder mówi po angielsku.

Za?ó?my, ?e tak.

Nie mów Holendrom, ?e ich j?zyk brzmi jak niemiecki

J?zyk niderlandzki mo?na by opisa? jako mieszank? j?zyka niemieckiego i angielskiego.

(Co jest kolejnym powodem, dla którego Holendrzy do?? ?atwo ucz? si? angielskiego)

Ale nie mów im, ?e to brzmi jak niemiecki. Wi?kszo?? ludzi nie odbierze tego jako czego? dobrego. To tak, jakby powiedzie?, ?e ukrai?ski jest jak rosyjski.

Nie my?l, ?e Holandia i Belgia s? takie same

.

To, ?e Belgowie i Holendrzy mówi? tym samym j?zykiem, nie oznacza, ?e s? tacy sami.

W ten sam sposób Ameryka ró?ni si? od Kanady, Belgia ró?ni si? od Holandii.

Dwa kraje, ka?dy z w?asn? kultur?, zwyczajami i dum? narodow?.

Nie my?l, ?e miejscowi s? potheads

Amsterdam jest znany jako stolica chwastów.

Ale zielone zio?o jest w?a?ciwie najcz??ciej palone przez turystów, hippisów i nastolatków.

Je?li widzisz doros?ego pal?cego chwasty w miejscu publicznym, ma on prawie gwarancj?, ?e jest cudzoziemcem.

Poniewa? kiedy miejscowi pal? ganj?, w zaciszu czyjego? domu zazwyczaj wystrzeliwuje si? klify.

Mówi?c wprost (hehehe), Holenderki nie postrzegaj? kamieniarzy jako koniecznie fajnych ludzi.

Wi?c nie zak?adaj, ?e twój Tinder chce by? wokó? ciebie, kiedy zdecydujesz si? zapali? diabelsk? sa?at?.

Nie my?l, ?e mieszka?cy Amsterdamu to dziwki

Tak ma?e jak Amsterdam jest, miasto jest bardzo otwarte i post?powe.

Kobiety na ogó? nie wstydz? si? lubi? seksu.

A je?li kobieta lubi swoj? randk?, to nie jest rzadko?ci?, ?e spotyka si? z tob? na pierwszej randce.

Ale to nie jest powód, aby oczekiwa?, ?e kobiety b?d? spa? z tob? po poznaniu ci? przez mniej ni? 24 godziny.

Tylko dlatego, ?e tak si? dzieje, nie oznacza, ?e seks na pierwszej randce jest regu??.

W rzeczywisto?ci, uderzenia w brzuchy s? bardziej wyj?tkiem ni? norm?.

Wi?c je?li zabierzesz j? na randk?, skup si? na zabawie. Bo je?li oboje b?dziecie si? dobrze bawi?, b?dzie chcia?a znowu si? z wami umówi?. Zwi?kszaj?c twoje szanse na seks.

Nie spó?nij si? na dat? Tinder

Ludzie w Holandii traktuj? czas powa?nie.

Je?li spotkasz si? na drinka o 21:00, zaparkujesz rower przed kawiarni? o 20:58.

Je?li spó?nisz si? 5 minut, to w porz?dku, ale grzecznie jest ci wybaczy?.

Spó?nienie przekraczaj?ce 5-10 minut jest du?ym b??dem i powinno by? og?oszone z wyprzedzeniem.

Nie pope?nij b??du polegaj?cego na ignorowaniu Utrechtu

.

Jasne, Amsterdam jest stolic?, która jest w centrum uwagi.

Ale w Utrechcie znajduje si? najwi?kszy uniwersytet w Holandii.

Ponadto Utrecht jest o wiele mniej turystyczny i o wiele bardziej autentyczny.

Na przyk?ad.

W Amsterdamie jest tak wielu podró?ników, ?e znalezienie prawdziwego mieszka?ca jest jak znalezienie ig?y w stogu siana.

Je?li chcesz ?atwo pozna? Holenderki, odwied? Utrecht. Oko?o 58% tamtejszych studentów to kobiety.

Niektóre gazety ?le si? czuj? w stosunku do m?odej kobiety z Utrechtu, poniewa? na ka?de 100 studentek przypada tylko 72 m??czyzn!

Wi?c wykonaj swój obowi?zek i umawiaj si? z niektórymi z tych samotnych pa?.

Kolejnym bonusem Utrechtu jest to, ?e b?dziesz o wiele bardziej doceniony.

Widzisz, podczas gdy Amsterdam jest wype?niony obcokrajowcami, Utrecht nie ma turystów ani emigrantów.

Wi?c je?li chcesz poczu? si? wyj?tkowo, jed? do Utrechtu, gdzie jest oko?o 80% mieszka?ców, 20% cudzoziemców.

#5: The opener that impresses your Amsterdam lady friend

Zaraz dostaniesz otwieracz, który ci? wypromuje od «Jasne, zobacz?, co ma do powiedzenia» do «Chcia?bym si? z nim umówi?, mam nadziej?, ?e poprosi o mój numer».

Widzisz, przeci?tny Tinder Joe zwykle wpada w jedn? z dwóch mentalnych pu?apek.

 1. Bycie grzecznym wystarczy, ?eby si? mn? zainteresowa?
 2. Je?li powiem jej, jaka jest pi?kna, na pewno musi powiedzie? co? z powrotem

Oba sposoby my?lenia s? recept? na katastrof?.

Poniewa? ?aden z tych otwieraczy nie zmusza jej do odpowiedzi.

?eby chcia?a napisa? sms-a, chcesz by? interesuj?ca.

Inaczej. Unikatowe.

Jak ty to robisz?

Post?puj?c zgodnie z zaleceniami TextGod.

W tym przypadku, zamierzamy wzbudzi? jej zainteresowanie dwoma domowymi liniami.

W?ammy si? do pierwszego otwieracza:

Hej [imi?]. Mój Dutch jest do bani, ale chc?, ?eby? wiedzia?, ?e ik 100.69% voor deze Tinder match ga

T?umaczenie:

«Hej [imi?]. Mój Dutch jest do bani, ale chc?, ?eby? wiedzia?, ?e id? na ten mecz Tindera w 100,69%.»

Co jest takiego dobrego w tej linii?

 1. Jest oryginalny. W?a?nie to wymy?li?em na miejscu.
 2. Ustala ona znajomo?? poprzez u?ycie jej imienia
 3. Starasz si? mówi? po niderlandzku, mimo ?e jeste? w tym z?y
 4. .

 5. To zabawne, bo najwyra?niej nie traktujesz tego konwoju Tinder$0027a tak powa?nie.
 6. Plus posypuje si? troch? seksualnym humorem klasycznym kalamburkiem 69.

Oto drugi otwieracz, na kiedy chcesz zbli?y? si? do punktu seksualnego.

Cze??, [jej imi?] Mój Dutch jest okropny, ale mam wra?enie, ?e jeste? dziewczyn?, która przyci?ga kattenkwaad

Znowu tworzysz znajomo?? i pokazujesz wysi?ek, mówi?c j?zykiem, którego nie potrafisz opanowa?.

?artujesz te?, u?ywaj?c niderlandzkiego ?miesznego s?owa «kattenkwaad» (czytaj: psota. Dos?owne t?umaczenie tego s?owa brzmia?oby «koty z?e»)

.

Wspaniale!

Ale co innego jest w tej dowcipnej linii, to to, ?e testujesz, czy nie ma z niej nic dobrego.

Je?li jest odwa?na.

To, co naprawd? robisz, to pytanie, czy jest gotowa na przygod? z tob?.

Wi?c je?li zareaguje pozytywnie, wiesz, ?e prawdopodobnie wyjdzie z tob?, je?li dobrze rozegrasz swoje karty.

Holy Tip:

Twój mecz Amsterdam Tinder pokocha, je?li nadal b?dziesz mówi? troch? po holendersku. Wi?c posypcie si? kilkoma s?odkimi przezwiskami.

Oto para, która sprawi, ?e b?dzie chichota?:

– «Boef» (lekki wyraz «crook», mo?e by? u?ywany w sposób flirtuj?cy)

– «Gappie» (amsterdamskie s?owo «homie», mo?e by? u?ywane do mówienia jakim? slangiem)

– «Flapdrol» (?mieszne s?owo dla «gnojka», u?ywaj tego, gdy j? podjudzasz)

Ale je?li chcesz absolutny krem z kremu…

Przejd? do nast?pnej wskazówki dla mojego najprostszego i najskuteczniejszego otwieracza Tinder.

Otrzymuje reakcj? 6,9/10 razy.

#6: My highest success rate Tinder opener

W tym napiwku podziel? si? tym, co 95% m??czyzn z Tinder$0027a robi ?le. Czytaj dalej, je?li chcesz by? cz??ci? tych 5%, którzy robi? to dobrze.

Widzisz, wi?kszo?? m??czyzn rozmawia ze swoim Poszukiwaczem, jak gdyby spotkali si? osobi?cie.

Witam. Wygl?dasz pi?knie.

Ale Tinder nie jest niczym w rodzaju baru.

Zbli?anie si? do kobiet w aplikacji randkowej nie daje jej do my?lenia, ?e jeste? odwa?ny.

Kobiety w Tinder otrzymuj? komplementy od tony.

Wi?c kiedy czyta, ?e jest pi?kna, nie czuje si? specjalnie.

Ona czuje si? znudzona.

Tinder i prawdziwe ?ycie s? inne.

A ci, którzy nie traktuj? Tindera inaczej, s? ignorowani.

Wi?c jak zrobi? dobre wra?enie za pomoc? smsów Tinder?

Przez bycie innym.

Co nie jest takie trudne, jak si? wydaje.

Mo?esz zgadn?? dlaczego?

Dok?adnie!

Poniewa? twoja konkurencja zape?nia jej skrzynk? odbiorcz? gadk? w barze.

Wi?c… jak tam twój dzie?? ?

Je?li jeste? naprawd? cicho, s?yszysz, jak ze?lizguje si? do krainy snów.

Ale z tym, co mam zamiar ci da?, nie zanudzisz jej na ?mier?.

Podniecasz j?.

Zacznijmy od zasady clickbaita.

Hej [jej imi?], wiesz co jest ciekawe w twoich zdj?ciach?

Wyczuwasz, co czyni ten otwieracz nieodpartym dla niej?

 1. To o niej.
 2. A to co ci? interesuje, mo?e by? dobre lub z?e

Wi?c ona musi wiedzie?!

«O, nie… Wiedzia?em, ?e nie powinienem by? u?ywa? tego czwartego zdj?cia. Moje nogi wygl?daj? jak kie?baski!»

Tutaj wida? lini? w akcji:

Ten otwieracz Clickbait jest jednym z moich najbardziej efektywnych lodo?amaczy.

A je?li chcesz pozna? 2 teksty uzupe?niaj?ce, które sprawiaj?, ?e jest jeszcze bardziej podekscytowana, obejrzyj mój darmowy film z 7 przyk?adami zrzutów ekranu.

W ten sposób masz gwarancj?, ?e rozpoczniesz swoj? rozmow? z Tinder$0027em.

Czytaj dalej, aby uzyska? wi?cej otwieraczy, które zrobi? wra?enie na Twoich meczach Tinder z Amsterdamu.

#7: Najlepsze miejsca randkowe dla Tinder w Amsterdamie

Masz zamiar zdoby? najlepsze miejsca randkowe w Amsterdamie, które zaskocz? nawet miejscowych i sprawi?, ?e b?d? ciekawi Twojego nast?pnego rendez-vous.

Ale najpierw kilka ogólnych porad randkowych.

Napoje s? podstaw? wi?kszo?ci randek.

Spokojnie. Jest powód, dla którego alkohol jest znany jako p?ynna odwaga.

Jest szybki. Je?li zdarzy si? katastrofa, rzucasz swojego drinka i p?acisz rachunek.

Ale drinki nie sprawiaj?, ?e skacze z rado?ci.

Dlatego chcesz j? tylko zabra? do najlepszych amsterdamskich kawiarni.

Ale bez wzgl?du na to, jak pikantny jest bar, nie chcesz zosta? w pobli?u przez wiele godzin.

Istot? ka?dej wielkiej randki jest ruch.

Dlaczego?

 1. Poruszanie si? odstr?cza nerwy.
 2. Odwiedzanie wielu miejsc jest bardziej pami?tne ni? przebywanie w jednym
 3. .

 4. Co najwa?niejsze, to ekscytuj?ce!

Mo?esz wybra? dowolny hollywoodzki film, by udowodni?, o co mi chodzi.

Ale chod?my z Indian? Jonesem.

W Raiders Of The Lost Ark, Indy musi pokona? trucizn?, pu?apki, w??e i zdrad?, zanim w ko?cu dostanie Ark?.

Teraz wyobra? sobie, ?e je?li Indiana wykopie Ark? w pierwszej scenie.

Niezbyt ekscytuj?ce, prawda?

Wi?c zamie?cie swoje randki w przygody.

Na przyk?ad.

Spotkaj si? w ch?odnym miejscu (gdzie? w mie?cie), przejd? si? do baru koktajlowego, a nast?pnie przejd? si? po parku, kup kilka zimnych w nocnym sklepie i sp?dzi? reszt? randki na hu?tawkach placu zabaw.

To jest data EPIC.

Od tego momentu przeniesienie si? w nowe miejsce oznacza oczywi?cie kolejny krótki spacer.

I nie pope?nij ?adnego b??du.

Spacery, które ??cz? te miejsca razem s? tak samo wa?ne jak randki.

Polecam wybra? jeden z barów lub zaj?? z mojej listy, napi? si? drinka i zabra? j? w inne miejsce.

Najlepiej miejsce o innej atmosferze i/lub aktywno?ci.

A teraz pozwól, ?e udziel? ci przewodnika po najlepszych lokalizacjach randkowych Tindera w Amsterdamie:

Kawiarnia i restauracja Noorderlicht

Noorderlicht znajduje si? obok Dworca Centralnego w Amsterdamie i jest stworzony dla hipsterów.

Wi?kszo?? pracowników pos?uguje si? j?zykiem angielskim, a nie niderlandzkim. Kawiarnia i wszystko wokó? niej jest wykonane z materia?ów z recyklingu. A menu oferuje mieszank? kuchni lokalnej i zagranicznej.

Dlaczego chcia?by? tam i???

Bo twoja dziewczyna to pokocha.

Maj? zespo?y na ?ywo. Otwarty ogie?. A widok na wod? jest cudowny.

Co wi?cej, na ich terenie regularnie odbywaj? si? koncerty, festiwale i pchle targi. Dbaj?c o to, by by?o du?o cukierków dla zmys?ów.

Jedzenie nie jest szczególnie mi?e. A wn?trze nie jest zbyt du?e.

Polecam jednego drinka i ogl?danie widoku, podczas gdy ty trzymasz swoj? randk? w ramionach.

Aby dotrze? do Noorderlicht, mo?esz skorzysta? z bezp?atnego promu z dworca centralnego do NDSM.

Kawiarnia i restauracja Pllek

Pllek jest o rzut kamieniem od kawiarni Noorderlicht i jest kolejnym hipsterskim hotspotem.

Maj? bardzo du?e wegetaria?skie menu i organizuj? muzyk? na ?ywo, filmy, warsztaty i inne artystyczne imprezy.

Pllek jest idealny zarówno na zim? jak i na lato.

Czy jest zimno? Mo?na si? ogrza? kocami i ogniskiem.

Czy jest deszczowo? W ?rodku ?atwo znale?? miejsce. W przeciwie?stwie do swojego mniejszego rywala, Noorderlichta.

Mo?esz nawet ogrza? si? przy ogniu w ?rodku.

Zabawny pomys?.

Spotkajmy si? na Dworcu Centralnym, pop?yniemy promem do Noorderlicht, wypijemy jednego drinka i pojedziemy do Pllek.

Hu?tawka na wie?y AMSTERDAM

Je?li chcesz zobaczy? swoj? randk? z widokiem panoramicznym, pop?yn?? promem przez IJ do AMSTERDAM Tower.

Holy Tip:

Mia?e? kiedy? dost?p do klubu nocnego dla VIP-ów?

Czujesz si? jak rock $0027n rollowiec, kiedy przeskakujesz lini?, podczas gdy wszyscy musz? czeka?.

Nikt nie lubi czeka?. To mo?e troch? zabi? nastrój, kiedy stoisz przed 30-minutow? lini?.

Kup bilety wcze?niej, aby Twoja randka by?a bezproblemowa.

Za cen? biletu do kina mo?na zobaczy? centrum miasta od 100 metrów w gór?. Najpi?kniejsza panorama Amsterdamu.

Jeste? ?punk? od adrenaliny?

A mo?e chcesz u?y? sprawdzonego hack$0027a, aby Twoja randka by?a bardziej atrakcyjna dla Ciebie?

Wspinaj si? na najwy?sz? hu?tawk? w Europie i ko?ysz?c si? tam i z powrotem nad kraw?dzi? budynku.

Wed?ug bada?, bycie w ekscytuj?cej (nawet strachliwej) sytuacji sprawi, ?e druga osoba b?dzie bardziej przyci?ga? do ciebie. Ta psychologiczna zasada nazywana jest niew?a?ciwym przypisywaniem podniecenia.

Shuffle pucks w TonTon Club

Je?li chcesz by? oryginalny, zabierz j? do TonTon Cub. Arkada wideo.

Obok szafek zr?czno?ciowych znajduj? si? w nich tak?e automaty do pinballa, dwa sto?y do hokeja pneumatycznego i gry na boardzie.

TonTon Club to ?wietna pierwsza randka.

Bo w przeciwie?stwie do randki na drinka, naprawd? mo?esz j? pozna?.

Czy ona jest zabawna? Konkurencyjna? Szybka i zwinna? Potrafi trzyma? L?

Odpowiesz na wszystkie te pytania w 30 minut.

Poza tym, znajduje si? wewn?trz dzielnicy czerwonego ?wiat?a.

Wi?c zabawa zaczyna si? ju? przed wej?ciem na miejsce.

Wyobra? sobie, ?e przechodzisz obok okien o?wietlonych czerwonym ?wiat?em i widzisz plastikowe cycki doci?ni?te do szyby.

Ca?kiem niez?a zabawa.

A «prawdziwa» cz??? daty nawet si? jeszcze nie zacz??a.

Zhakuj jej uczucia w lochu w Amsterdamie

Najlepsze randki wywo?uj? wiele emocji.

A loch amsterdamski robi to dla ciebie.

I jak ju? si? dowiedzia?e?, badania wykazuj? podniecenie i strach s? bardzo ?ci?le powi?zane.

Wi?c kiedy Dungeon Amsterdam przestraszy j? spodnie, twoja randka skojarzy z tob? jej przyp?yw adrenaliny.

Anyhoo, kiedy wchodzisz, jeden z was jest zamkni?ty w akcjach. Zazwyczaj jest to ten facet.

Kiedy twoja g?owa i r?ce s? przepychane przez seri? otworów, twoja randka stoi obok ciebie z r?kami nad jej g?ow?. Trzymaj?c olbrzymi? siekier?.

Potem pozujesz do zdj?cia.

Mo?esz kupi? to zdj?cie pod koniec jazdy. Zapraszam do kupienia pami?tki i napisania jej na swoj? randk? jako przypomnienie o randce.

To takie romantyczne!

Wtedy wpuszcz? ci? do budynku.

Jest wyra?na ?cie?ka, któr? nale?y pod??a?. A jak j? przejdziesz, aktorzy b?d? próbowali ci? wystraszy?.

I czasami wchodzisz do pomieszcze?, gdzie dostajesz krótki horror.

Uzbrojony w efektywny zestaw narz?dzi randkowych, najlepsze miejsca randkowe w Amsterdamie i kilka efektywnych otwieraczy Tinder do uruchamiania, jeste? gotowy, aby pokaza? mieszka?com wspania?? zabaw?.